Computational Screening and Multiscale Simulation of Barrier-Free Contacts for 2D Semiconductor pFETs

Ning Yang, Yuxuan Cosmi Lin, Chih Piao Chuu, Saifur Rahman, Tong Wu, Ang Sheng Chou, San Lin Liew, Kohei Fujiwara, Hung Yu Chen, Junya Ikeda, Atsushi Tsukazaki, Duen Huei Hou, Wei Yen Woon, Szuya Liao, Shengxi Huang, Xiaofeng Qian, Jing Guo, Iuliana Radu, H. S. Philip Wong, Han Wang

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

3 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Computational Screening and Multiscale Simulation of Barrier-Free Contacts for 2D Semiconductor pFETs」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds