Comparison of phase mapping and electrogram-based driver mapping for catheter ablation in atrial fibrillation

Chin Yu Lin, Yenn Jiang Lin, Sanjiv M. Narayan, Tina Baykaner, Men Tzung Lo, Fa Po Chung, Yun Yu Chen, Shih Lin Chang, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Jo Nan Liao, Ta Chuan Tuan, Tze Fan Chao, Abigail Louise D. Te, Ling Kuo, Jennifer Jeanne B. Vicera, Ting Yung Chang, Simon Salim, Kuo Liong Chien, Shih Ann Chen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

12 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Comparison of phase mapping and electrogram-based driver mapping for catheter ablation in atrial fibrillation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences