Compact LTCC tri-band filter design

Kengyi Huang, Tsenchieh Chiu, Hann Biau Wu

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Compact LTCC tri-band filter design」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science