Cognitive and neuropsychiatric correlates of EEG dynamic complexity in patients with Alzheimer's disease

Albert C. Yang, Shuu Jiun Wang, Kuan Lin Lai, Chia Fen Tsai, Cheng Hung Yang, Jen Ping Hwang, Men Tzung Lo, Norden E. Huang, Chung Kang Peng, Jong Ling Fuh

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

100 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Cognitive and neuropsychiatric correlates of EEG dynamic complexity in patients with Alzheimer's disease」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences