Clustered genomic alterations in chromosome 7p dictate outcomes and targeted treatment responses of lung adenocarcinoma with EGFR-activating mutations

Shinsheng Yuan, Sung Liang Yu, Hsuan Yu Chen, Yi Chiung Hsu, Kang Yi Su, Huei Wen Chen, Chih Yi Chen, Chong Jen Yu, Jin Yuan Shih, Yih Leong Chang, Chiou Ling Cheng, Chung Ping Hsu, Jiun Yi Hsia, Chien Yu Lin, Guani Wu, Chia Hsin Liu, Chin Di Wang, Kang Chung Yang, Yi Wei Chen, Yi Ling LaiChu Chun Hsu, Tai Ching Lin, Tsung Ying Yang, Kun Cheieh Chen, Kuo Hsuan Hsu, Jeremy J.W. Chen, Gee Chen Chang, Ker Chau Li, Pan Chyr Yang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

26 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Clustered genomic alterations in chromosome 7p dictate outcomes and targeted treatment responses of lung adenocarcinoma with EGFR-activating mutations」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences