Classification of Malicious Traffic Using TensorFlow Machine Learning

Li Der Chou, Chia Wei Tseng, Meng Sheng Lai, Wei Yu Chen, Kuo Chung Chen, Chia Kuan Yen, Tsung Fu Ou, Wei Hsiang Tsai, Yi Hsuan Chiu

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Classification of Malicious Traffic Using TensorFlow Machine Learning」主題。共同形成了獨特的指紋。

Business & Economics

Engineering & Materials Science