Chip-level 10-Gbit/s optical interconnects using 1 × 2 polymer vertical splitter on silicon substrate

Chin Ta Chen, Po Kuan Shen, Teng Zhang Zhu, Chia Chi Chang, Shu Shuan Lin, Mao Yuan Zeng, Chien Yu Chiu, Hsu Liang Hsiao, Hsiao Chin Lan, Yun Chih Lee, Yo Shen Lin, Mount Learn Wu

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

指紋

深入研究「Chip-level 10-Gbit/s optical interconnects using 1 × 2 polymer vertical splitter on silicon substrate」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Engineering