Chemical physics of D and E layers of the ionosphere

V. V. Kuverova, S. O. Adamson, A. A. Berlin, V. L. Bychkov, A. V. Dmitriev, Y. A. Dyakov, L. V. Eppelbaum, G. V. Golubkov, A. A. Lushnikov, M. I. Manzhelii, A. N. Morozov, S. S. Nabiev, V. L. Shapovalov, A. V. Suvorova, M. G. Golubkov

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

23 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Chemical physics of D and E layers of the ionosphere」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences