Chemical characteristics and sources of organic aerosols across the Taiwan Strait

Nan Xu, Min Hu, Zirui Zhang, Xiao Li, Shuya Hu, Jingchuan Chen, Zijing Zhang, Rongzhi Tang, Limin Zeng, Feng Chen, Zhifan Jin, Fang Yang, Haowu Lin, Jinsheng Chen, Yanting Chen, Mengren Li, Ronghua Zheng, Chung Te Lee, Sheng Hsiang Wang, Chia Wei LeeChung Shin Yuan, Chang Tang Chang, Ken Hui Chang, Yuanhang Zhang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Chemical characteristics and sources of organic aerosols across the Taiwan Strait」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds

Earth & Environmental Sciences