Characterization and identification of atrial fibrillation drivers in patients with nonparoxysmal atrial fibrillation using simultaneous amplitude frequency electrogram transform

Chin Yu Lin, Chia Hsin Chiang, Abigail Louise D. Te, Yenn Jiang Lin, Men Tzung Lo, Chen Lin, Shih Lin Chang, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Fa Po Chung, Ta Chuan Tuan, Tze Fan Chao, Jo Nan Liao, Shih Ann Chen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Characterization and identification of atrial fibrillation drivers in patients with nonparoxysmal atrial fibrillation using simultaneous amplitude frequency electrogram transform」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences