Boosting the detection performance of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 test through a sensitive optical biosensor with new superior antibody

Chih Yen Lin, Wen Hung Wang, Meng Chi Li, Yu Ting Lin, Zih Syuan Yang, Aspiro Nayim Urbina, Wanchai Assavalapsakul, Arunee Thitithanyanont, Kai Ren Chen, Chien Cheng Kuo, Yu Xen Lin, Hui Hua Hsiao, Kun Der Lin, Shang Yi Lin, Yen Hsu Chen, Ming Lung Yu, Li Chen Su, Sheng Fan Wang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Boosting the detection performance of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 test through a sensitive optical biosensor with new superior antibody」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds