Blockchain-Based Traffic Event Validation and Trust Verification for VANETs

Yao Tsung Yang, Li Der Chou, Chia Wei Tseng, Fan Hsun Tseng, Chien Chang Liu

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

88 引文 斯高帕斯(Scopus)
篩選
已完成

搜尋結果