Bioinspired Zwitterionic Surface Coatings with Robust Photostability and Fouling Resistance

Chun Jen Huang, Sz Hau Chu, Lin Chuan Wang, Chien Hung Li, T. Randall Lee

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

46 引文 斯高帕斯(Scopus)
篩選
已完成

搜尋結果