Bhlhe40 represses PGC-1α activity on metabolic gene promoters in myogenic cells

Shih Ying Chung, Chien Han Kao, Francesc Villarroya, Hsin Yu Chang, Hsuan Chia Chang, Sheng Pin Hsiao, Gunn Guang Liou, Shen Liang Chen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Bhlhe40 represses PGC-1α activity on metabolic gene promoters in myogenic cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences