Benefits of Atrial Substrate Modification Guided by Electrogram Similarity and Phase Mapping Techniques to Eliminate Rotors and Focal Sources Versus Conventional Defragmentation in Persistent Atrial Fibrillation

Yenn Jiang Lin, Men Tzung Lo, Shih Lin Chang, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Tze Fan Chao, Fa Po Chung, Jo Nan Liao, Chin Yu Lin, Huan Yu Kuo, Yi Chung Chang, Chen Lin, Ta Chuan Tuan, Hsu Wen Vincent Young, Kazuyoshi Suenari, Van Buu Dan Do, Suunu Budhi Raharjo, Norden E. Huang, Shih Ann Chen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

45 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Benefits of Atrial Substrate Modification Guided by Electrogram Similarity and Phase Mapping Techniques to Eliminate Rotors and Focal Sources Versus Conventional Defragmentation in Persistent Atrial Fibrillation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences