Beagle: Tracking system failures for reproducing security faults

Chang Hsien Tsai, Shih Hung Liu, Shuen Wen Huang, Shih Kun Huang, Deron Liang

研究成果: 書貢獻/報告類型篇章同行評審

指紋

深入研究「Beagle: Tracking system failures for reproducing security faults」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science