Bank CEO risk-taking incentives and bank lending quality

Rui Xiang Zhai, Po Hsin Ho, Chih Yung Lin, Tran Thi Thuy Linh

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Bank CEO risk-taking incentives and bank lending quality」主題。共同形成了獨特的指紋。

Business & Economics