Band alignment tuning of InAs quantum dots with a thin AlGaAsSb capping layer

Yu An Liao, Wei Ting Hsu, Shih Han Huang, Pei Chin Chiu, Jen Inn Chyi, Wen Hao Chang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Band alignment tuning of InAs quantum dots with a thin AlGaAsSb capping layer」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy