Atmospheric ultraviolet light and comparison of its intensity with the variation of electron flux with energies higher than 70 KeV in satellite orbit (according to Universitetskii-Tatiana satellite data)

N. N. Veden'kin, A. V. Dmitriev, G. K. Garipov, P. A. Klimov, V. S. Morozenko, I. N. Myagkova, M. I. Panasyuk, S. N. Petrova, I. A. Rubinshtein, U. Salazar, S. I. Svertilov, V. I. Tulupov, B. A. Khrenov, V. M. Shakhparonov, A. V. Shirokov, I. V. Yashin

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Atmospheric ultraviolet light and comparison of its intensity with the variation of electron flux with energies higher than 70 KeV in satellite orbit (according to Universitetskii-Tatiana satellite data)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy