Analysis and design of a PEM fuel cell structure

Tien Tung Chung, Chin Te Lin, Huan Ruei Shiu, Yi Ting Jheng, Chi Chang Chen, Yi Yie Yan

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Analysis and design of a PEM fuel cell structure」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Engineering

Chemical Engineering