An Ultra-compact 14.9-W X-Band GaN MMIC Power Amplifier

Li Hsien Huang, Hwann Kaeo Chiou

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果