An object-based hypervideo authoring system

Han Bin Chang, Hui Huang Hsu, Yi Chun Liao, Timothy K. Shih, Chia Tong Tang

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「An object-based hypervideo authoring system」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science