An Advanced 2.5-D Heterogeneous Integration Packaging for High-Density Neural Sensing Microsystem

Yu Chen Hu, Yu Chieh Huang, Po Tsang Huang, Shang Lin Wu, Hsiao Chun Chang, Yu Tao Yang, Yan Huei You, Jr Ming Chen, Yan Yu Huang, Yen Han Lin, Jeng Ren Duann, Tzai Wen Chiu, Wei Hwang, Ching Te Chuang, Jin Chern Chiou, Kuan Neng Chen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「An Advanced 2.5-D Heterogeneous Integration Packaging for High-Density Neural Sensing Microsystem」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds