Ag modified bathocuproine:ZnO nanoparticles electron buffer layer based bifacial inverted-type perovskite solar cells

Ching Ju Chen, Anjali Chandel, Diksha Thakur, Jia Ren Wu, Shou En Chiang, Gui Sheng Zeng, Ji Lin Shen, Sheng Hui Chen, Sheng Hsiung Chang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ag modified bathocuproine:ZnO nanoparticles electron buffer layer based bifacial inverted-type perovskite solar cells」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds