Adaptive-Cox model averaging for right-censored data

Yu Mei Chang, Pao Sheng Shen, Chun Shu Chen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「Adaptive-Cox model averaging for right-censored data」主題。共同形成了獨特的指紋。

Mathematics