Acoustic properties of Ni3Si intermetallic materials

Shih Jeh Wu, Shian Ching Jason Jang, Chen Ming Kuo, Dong Yih Lin, Chen Ching Ting

研究成果: 會議貢獻類型會議論文同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Acoustic properties of Ni3Si intermetallic materials」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Material Science