Ab Initio Computational Screening and Performance Assessment of van der Waals and Semimetallic Contacts to Monolayer WSe2P-Type Field-Effect Transistors

Ning Yang, Yuxuan Cosmi Lin, Chih Piao Chuu, M. Saifur Rahman, Tong Wu, Ang Sheng Chou, Hung Yu Chen, Wei Yen Woon, Szuya Sandy Liao, Shengxi Huang, Xiaofeng Qian, Jing Guo, Iuliana Radu, H. S.Philip Wong, Han Wang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Ab Initio Computational Screening and Performance Assessment of van der Waals and Semimetallic Contacts to Monolayer WSe2P-Type Field-Effect Transistors」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Material Science