A year later: Solar, heliospheric, and magnetospheric disturbances in November 2004

Yu I. Yermolaev, L. M. Zelenyi, G. N. Zastenker, A. A. Petrukovich, M. Yu Yermolaev, N. S. Nikolaeva, M. I. Panasyuk, S. N. Kuznetsov, I. N. Myagkova, E. A. Murav'eva, B. Yu Yushkov, I. S. Veselovsky, A. V. Dmitriev, A. N. Zhukov, O. S. Yakovchouk, V. D. Kuznetsov, I. M. Chertok, V. N. Ishkov, A. V. Belov, E. A. EroshenkoV. G. Yanke, S. P. Gaidash, Kh D. Kanonidi, S. V. Kuzin, I. A. Zhitnik, A. P. Ignat'ev, V. A. Slemzin, N. K. Sukhodrev, S. A. Shestov, M. V. Eselevich, V. G. Eselevich, G. V. Rudenko, V. M. Dvornikov, V. E. Sdobnov, M. V. Kravtsova, V. M. Bogod, V. S. Kotel'nikov, L. A. Pershakov, M. I. Beloglazov, V. I. Vlasov, I. V. Chashei, N. G. Kleimenova, O. V. Kozyreva, V. I. Kozlov, V. A. Parkhomov, Yu A. Kugaenko, R. Z. Khisamov, V. L. Yanchukovskii, K. Kudela

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

46 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A year later: Solar, heliospheric, and magnetospheric disturbances in November 2004」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences