A Video Analytic In-Class Student Concentration Monitoring System

Mu Chun Su, Chun Ting Cheng, Ming Ching Chang, Yi Zeng Hsieh

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

搜尋結果