A tale of two rapidly intensifying supertyphoons: Hagibis (2019) and haiyan (2013)

I. I. Lin, Robert F. Rogers, Hsiao Ching Huang, Yi Chun Liao, Derrick Herndon, Jin Yi Yu, Ya Ting Chang, Jun A. Zhang, Christina M. Patricola, Iam Fei Pun, Chun Chi Lien

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

18 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A tale of two rapidly intensifying supertyphoons: Hagibis (2019) and haiyan (2013)」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences