A photonic crystal ring resonator formed by SOI nano-rods

Wei Yu Chiu, Tai Wei Huang, Yen Hsiang Wu, Yi Jen Chan, Chia Hung Hou, Hung Ta Chien, Chii Chang Chen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

74 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A photonic crystal ring resonator formed by SOI nano-rods」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy