A novel method for 2D-to-3D video conversion based on boundary information

Tsung Han Tsai, Tai Wei Huang, Rui Zhi Wang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)
篩選
已完成

搜尋結果