A New Instrumental Array in Sichuan, China, to Monitor Vibrations and Perturbations of the Lithosphere, Atmosphere, and Ionosphere

Chieh Hung Chen, Yang Yi Sun, Kai Lin, Chen Zhou, Rui Xu, Haiyin Qing, Yongxin Gao, Tao Chen, Fei Wang, Huaizhong Yu, Peng Han, Chi Chia Tang, Xiaoning Su, Xuemin Zhang, Linguo Yuan, Yixian Xu, Jann Yenq Liu, Shunkuan Yu

研究成果: 雜誌貢獻回顧評介論文同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A New Instrumental Array in Sichuan, China, to Monitor Vibrations and Perturbations of the Lithosphere, Atmosphere, and Ionosphere」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds