A nanofluidic preconcentrator integrated with an aluminum-based nanoplasmonic sensor for Epstein-Barr virus detection

Han Yun Hsieh, Jia Xian Luo, Yi Hong Shen, Shu Cheng Lo, Yi Chiung Hsu, Hidetoshi Tahara, Yu Jui Fan, Pei Kuen Wei, Horn Jiunn Sheen

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A nanofluidic preconcentrator integrated with an aluminum-based nanoplasmonic sensor for Epstein-Barr virus detection」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds