A label-free optical waveguide biosensor with sob-wavelength gratings

Jenq Nan Yih, Yen Chieh Mao, Yi Ming Chu, Wei Han Wang, Lai Sheng Chen, Fan Ching Chien, Kuang Li Lee, Pei Kuen Wei, Shean Jen Chen

研究成果: 雜誌貢獻會議論文同行評審

指紋

深入研究「A label-free optical waveguide biosensor with sob-wavelength gratings」主題。共同形成了獨特的指紋。

Mathematics

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Chemical Compounds