A green and ultrafast one-pot mechanochemical approach for efficient biocatalyst encapsulation in MOFs: insights from experiments and computation

Phuc Khanh Lam, Trung Hieu Vo, Jing Hui Chen, Shang Wei Lin, Chiao Ling Kuo, Jian Jie Liao, Kuan Yu Chen, Sen Ruo Huang, Dong Li, Yun Hsiang Chang, Hsuan Yi Chen, Haw Ting Hsieh, Yu An Hsu, Heng Kwong Tsao, Hsiao Ching Yang, Fa Kuen Shieh

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A green and ultrafast one-pot mechanochemical approach for efficient biocatalyst encapsulation in MOFs: insights from experiments and computation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds