A deep-learning algorithm (ECG12Net) for detecting hypokalemia and hyperkalemia by electrocardiography: Algorithm development

Chin Sheng Lin, Chin Lin, Wen Hui Fang, Chia Jung Hsu, Sy Jou Chen, Kuo Hua Huang, Wei Shiang Lin, Chien Sung Tsai, Chih Chun Kuo, Tom Chau, Stephen J.H. Yang, Shih Hua Lin

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

54 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A deep-learning algorithm (ECG12Net) for detecting hypokalemia and hyperkalemia by electrocardiography: Algorithm development」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences