A body sensor node SoC for ECG/EMG applications with compressed sensing and wireless powering

Yo Hao Tu, Kai Wen Yao, Ming Hao Huang, Yu Yun Lin, Hao Yu Chi, Po Min Cheng, Pei Yun Tsai, Muh Tian Shiue, Chien Nan Liu, Kuo Hsing Cheng, Jia Shiang Fu

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A body sensor node SoC for ECG/EMG applications with compressed sensing and wireless powering」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science