A bayes regression approach to array-CGH data

Chi Chung Wen, Yuh Jenn Wu, Yung Hsiang Huang, Wei Chen Chen, Shu Chen Liu, Sheng Shih Jiang, Jyh Lyh Juang, Chung Yen Lin, Wen Tsen Fang, Agnes Hsiung Chao, I. Shou Chang

研究成果: 雜誌貢獻回顧評介論文同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A bayes regression approach to array-CGH data」主題。共同形成了獨特的指紋。

Keyphrases

Engineering