A 64.4 Gbps km optical interconnect employing a high-power high-speed single-mode 850-nm VCSELs and OFDM format

I. Cheng Lu, Chia Chien Wei, Jin Wei Shi, Hsing Yu Chen, Sheng Fan Tsai, Zhi Rui Wei, Jhih Min Wun, Jun Xing Wu, Jyehong Chen

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「A 64.4 Gbps km optical interconnect employing a high-power high-speed single-mode 850-nm VCSELs and OFDM format」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science