3D Vs ambient noise tomography in the source region of the 2016 Mw6.4 Meinong earthquake in Taiwan

Hao Kuo-Chen, Kai Xun Chen, Wei Fang Sun, Chun Wei Ho, Yuan Hsi Lee, Zhuo Kang Guan, Chu Chun Kang, Wen Yen Chang

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「3D Vs ambient noise tomography in the source region of the 2016 Mw6.4 Meinong earthquake in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Earth & Environmental Sciences