106-fJ/(bit km) 2-km OFDM OM4 MMF transmissions for energy efficient optical interconnects

I. Cheng Lu, Hsing Yu Chen, Chia Chien Wei, Jin Wei Shi, Sheng Fan Tsai, Dar Zu Hsu, Zhi Rui Wei, Jhih Min Wun, Jyehong Chen

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

指紋

深入研究「106-fJ/(bit km) 2-km OFDM OM4 MMF transmissions for energy efficient optical interconnects」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science