1 × 2 Vertically optical splitter with 10-Gbps transmission rate for chip-level optical interconnects

Chin Ta Chen, Po Kuan Shen, Teng Zhang Zhu, Tien Yu Huan, Chia Chi Chang, Hsu Liang Hsiao, Hsiao Chin Lan, Yun Chih Lee, Yo Shen Lin, Mount Learn Wu

研究成果: 書貢獻/報告類型會議論文篇章同行評審

指紋

深入研究「1 × 2 Vertically optical splitter with 10-Gbps transmission rate for chip-level optical interconnects」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science