0.35-μm SiGe BiCMOS variable-gain power amplifier for WiMAX transmitters

Hsien Yuan Liao, Kuan Yu Chen, Joseph D.S. Deng, Hwann Kaeo Chiou

研究成果: 雜誌貢獻期刊論文同行評審

指紋

深入研究「0.35-μm SiGe BiCMOS variable-gain power amplifier for WiMAX transmitters」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy

Engineering & Materials Science