Transcriptome Analysis Reveals Novel Genes Associated with Cartilage Degeneration in Posttraumatic Osteoarthritis Progression

Chih Chung Liu, Hoong Chien Lee, Yi Shian Peng, Ailun Heather Tseng, Jia Lin Wu, Wei Yuan Tsai, Chih Shung Wong, Li Jen Su

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

4 Scopus citations

Search results