Toward quartz and cristobalite: Spontaneous resolution, structures, and characterization of chiral silica-mimetic silver(I)-organic materials

Tzuoo Tsair Luo, Yen Hsiang Liu, Chun Chieh Chan, Sheng Ming Huang, Bor Chen Change, Yi Long Lu, Gene Hsiang Lee, Shin Ming Peng, Ju Chun Wang, Kuang Lieh Lu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

28 Scopus citations

Search results