Tip-Mediated Bandgap Tuning for Monolayer Transition Metal Dichalcogenides

Meng Kai Lin, Guan Hao Chen, Ciao Lin Ho, Wei Chen Chueh, Joseph Andrew Hlevyack, Chia Nung Kuo, Tsu Yi Fu, Juhn Jong Lin, Chin Shan Lue, Wen Hao Chang, Noriaki Takagi, Ryuichi Arafune, Tai Chang Chiang, Chun Liang Lin

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Scopus citations

Search results