The JCMT BISTRO Survey: Magnetic Fields Associated with a Network of Filaments in NGC 1333

Yasuo Doi, Tetsuo Hasegawa, Ray S. Furuya, Simon Coudé, Charles L.H. Hull, Doris Arzoumanian, Pierre Bastien, Michael Chun Yuan Chen, James Di Francesco, Rachel Friesen, Martin Houde, Shu Ichiro Inutsuka, Steve Mairs, Masafumi Matsumura, Takashi Onaka, Sarah Sadavoy, Yoshito Shimajiri, Mehrnoosh Tahani, Kohji Tomisaka, Chakali EswaraiahPatrick M. Koch, Kate Pattle, Chang Won Lee, Motohide Tamura, David Berry, Tao Chung Ching, Jihye Hwang, Woojin Kwon, Archana Soam, Jia Wei Wang, Shih Ping Lai, Keping Qiu, Derek Ward-Thompson, Do Young Byun, Huei Ru Vivien Chen, Wen Ping Chen, Zhiwei Chen, Jungyeon Cho, Minho Choi, Yunhee Choi, Antonio Chrysostomou, Eun Jung Chung, Pham Ngoc Diep, Hao Yuan Duan, Lapo Fanciullo, Jason Fiege, Erica Franzmann, Per Friberg, Gary Fuller, Tim Gledhill, Sarah F. Graves, Jane S. Greaves, Matt J. Griffin, Qilao Gu, Ilseung Han, Jennifer Hatchell, Saeko S. Hayashi, Thiem Hoang, Tsuyoshi Inoue, Kazunari Iwasaki, Il Gyo Jeong, Doug Johnstone, Yoshihiro Kanamori, Ji Hyun Kang, Miju Kang, Sung Ju Kang, Akimasa Kataoka, Koji S. Kawabata, Francisca Kemper, Gwanjeong Kim, Jongsoo Kim, Kee Tae Kim, Kyoung Hee Kim, Mi Ryang Kim, Shinyoung Kim, Jason M. Kirk, Masato I.N. Kobayashi, Vera Konyves, Takayoshi Kusune, Jungmi Kwon, Kevin Lacaille, Chi Yan Law, Chin Fei Lee, Hyeseung Lee, Jeong Eun Lee, Sang Sung Lee, Yong Hee Lee, Dalei Li, Di Li, Hua Bai Li, Hong Li Liu, Junhao Liu, Sheng Yuan Liu, Tie Liu, Ilse De Looze, A. Ran Lyo, Brenda C. Matthews, Gerald H. Moriarty-Schieven, Tetsuya Nagata, Fumitaka Nakamura, Hiroyuki Nakanishi, Nagayoshi Ohashi, Geumsook Park, Harriet Parsons, Nicolas Peretto, Tae Soo Pyo, Lei Qian, Ramprasad Rao, Mark G. Rawlings, Brendan Retter, John Richer, Andrew Rigby, Hiro Saito, Giorgio Savini, Anna M.M. Scaife, Masumichi Seta, Hiroko Shinnaga, Ya Wen Tang, Yusuke Tsukamoto, Serena Viti, Hongchi Wang, Anthony P. Whitworth, Hsi Wei Yen, Hyunju Yoo, Jinghua Yuan, Hyeong Sik Yun, Tetsuya Zenko, Chuan Peng Zhang, Guoyin Zhang, Yapeng Zhang, Jianjun Zhou, Lei Zhu, Philippe André, C. Darren Dowell, Stewart P.S. Eyres, Sam Falle, Sven Van Loo, Jean François Robitaille

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

18 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The JCMT BISTRO Survey: Magnetic Fields Associated with a Network of Filaments in NGC 1333'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences