The JCMT BISTRO Survey: A Spiral Magnetic Field in a Hub-filament Structure, Monoceros R2

Jihye Hwang, Jongsoo Kim, Kate Pattle, Chang Won Lee, Patrick M. Koch, Doug Johnstone, Kohji Tomisaka, Anthony Whitworth, Ray S. Furuya, Ji Hyun Kang, A. Ran Lyo, Eun Jung Chung, Doris Arzoumanian, Geumsook Park, Woojin Kwon, Shinyoung Kim, Motohide Tamura, Jungmi Kwon, Archana Soam, Ilseung HanThiem Hoang, Kyoung Hee Kim, Takashi Onaka, Chakali Eswaraiah, Derek Ward-Thompson, Hong Li Liu, Xindi Tang, Wen Ping Chen, Masafumi Matsumura, Thuong Duc Hoang, Zhiwei Chen, Valentin J.M. Le Gouellec, Florian Kirchschlager, Frédérick Poidevin, Pierre Bastien, Keping Qiu, Tetsuo Hasegawa, Shih Ping Lai, Do Young Byun, Jungyeon Cho, Minho Choi, Youngwoo Choi, Yunhee Choi, Il Gyo Jeong, Miju Kang, Hyosung Kim, Kee Tae Kim, Jeong Eun Lee, Sang Sung Lee, Yong Hee Lee, Hyeseung Lee, Mi Ryang Kim, Hyunju Yoo, Hyeong Sik Yun, Mike Chen, James Di Francesco, Jason Fiege, Laura M. Fissel, Erica Franzmann, Martin Houde, Kevin Lacaille, Brenda Matthews, Sarah Sadavoy, Gerald Moriarty-Schieven, Mehrnoosh Tahani, Tao Chung Ching, Y. Sophia Dai, Yan Duan, Qilao Gu, Chi Yan Law, Dalei Li, Di Li, Guangxing Li, Hua Bai Li, Tie Liu, Xing Lu, Lei Qian, Hongchi Wang, Jintai Wu, Jinjin Xie, Jinghua Yuan, Chuan Peng Zhang, Guoyin Zhang, Yapeng Zhang, Jianjun Zhou, Lei Zhu, David Berry, Per Friberg, Sarah Graves, Junhao Liu, Steve Mairs, Harriet Parsons, Mark Rawlings, Yasuo Doi, Saeko Hayashi, Charles L.H. Hull, Tsuyoshi Inoue, Shu Ichiro Inutsuka, Kazunari Iwasaki, Akimasa Kataoka, Koji Kawabata, Gwanjeong Kim, Masato I.N. Kobayashi, Tetsuya Nagata, Fumitaka Nakamura, Hiroyuki Nakanishi, Tae Soo Pyo, Hiro Saito, Masumichi Seta, Yoshito Shimajiri, Hiroko Shinnaga, Yusuke Tsukamoto, Tetsuya Zenko, Huei Ru Vivien Chen, Hao Yuan Duan, Lapo Fanciullo, Francisca Kemper, Chin Fei Lee, Sheng Jun Lin, Sheng Yuan Liu, Nagayoshi Ohashi, Ramprasad Rao, Ya Wen Tang, Jia Wei Wang, Meng Zhe Yang, Hsi Wei Yen, Tyler L. Bourke, Antonio Chrysostomou, Victor Debattista, David Eden, Stewart Eyres, Sam Falle, Gary Fuller, Tim Gledhill, Jane Greaves, Matt Griffin, Jennifer Hatchell, Janik Karoly, Jason Kirk, Vera Könyves, Steven Longmore, Sven van Loo, Ilse de Looze, Nicolas Peretto, Felix Priestley, Jonathan Rawlings, Brendan Retter, John Richer, Andrew Rigby, Giorgio Savini, Anna Scaife, Serena Viti, Pham Ngoc Diep, Nguyen Bich Ngoc, Le Ngoc Tram, Philippe André, Simon Coudé, C. Darren Dowell, Rachel Friesen, Jean Franćois Robitaille

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

6 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The JCMT BISTRO Survey: A Spiral Magnetic Field in a Hub-filament Structure, Monoceros R2'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences