The JCMT BISTRO-2 Survey: Magnetic Fields of the Massive DR21 Filament

Tao Chung Ching, Keping Qiu, Di Li, Zhiyuan Ren, Shih Ping Lai, David Berry, Kate Pattle, Ray Furuya, Derek Ward-Thompson, Doug Johnstone, Patrick M. Koch, Chang Won Lee, Thiem Hoang, Tetsuo Hasegawa, Woojin Kwon, Pierre Bastien, Chakali Eswaraiah, Jia Wei Wang, Kyoung Hee Kim, Jihye HwangArchana Soam, A. Ran Lyo, Junhao Liu, Valentin J.M. Le Gouellec, Doris Arzoumanian, Anthony Whitworth, James Di Francesco, Frédérick Poidevin, Tie Liu, Simon Coudé, Mehrnoosh Tahani, Hong Li Liu, Takashi Onaka, Dalei Li, Motohide Tamura, Zhiwei Chen, Xindi Tang, Florian Kirchschlager, Tyler L. Bourke, Do Young Byun, Mike Chen, Huei Ru Vivien Chen, Wen Ping Chen, Jungyeon Cho, Yunhee Choi, Youngwoo Choi, Minho Choi, Antonio Chrysostomou, Eun Jung Chung, Y. Sophia Dai, Pham Ngoc Diep, Yasuo Doi, Yan Duan, Hao Yuan Duan, David Eden, Lapo Fanciullo, Jason Fiege, Laura M. Fissel, Erica Franzmann, Per Friberg, Rachel Friesen, Gary Fuller, Tim Gledhill, Sarah Graves, Jane Greaves, Matt Griffin, Qilao Gu, Ilseung Han, Saeko Hayashi, Martin Houde, Charles L.H. Hull, Tsuyoshi Inoue, Shu Ichiro Inutsuka, Kazunari Iwasaki, Il Gyo Jeong, Vera Könyves, Ji Hyun Kang, Miju Kang, Janik Karoly, Akimasa Kataoka, Koji Kawabata, Francisca Kemper, Jongsoo Kim, Mi Ryang Kim, Shinyoung Kim, Hyosung Kim, Kee Tae Kim, Gwanjeong Kim, Jason Kirk, Masato I.N. Kobayashi, Takayoshi Kusune, Jungmi Kwon, Kevin Lacaille, Chi Yan Law, Sang Sung Lee, Hyeseung Lee, Jeong Eun Lee, Chin Fei Lee, Yong Hee Lee, Guangxing Li, Hua Bai Li, Sheng Jun Lin, Sheng Yuan Liu, Xing Lu, Steve Mairs, Masafumi Matsumura, Brenda Matthews, Gerald Moriarty-Schieven, Tetsuya Nagata, Fumitaka Nakamura, Hiroyuki Nakanishi, Nguyen Bich Ngoc, Nagayoshi Ohashi, Geumsook Park, Harriet Parsons, Nicolas Peretto, Felix Priestley, Tae Soo Pyo, Lei Qian, Ramprasad Rao, Mark Rawlings, Jonathan Rawlings, Brendan Retter, John Richer, Andrew Rigby, Sarah Sadavoy, Hiro Saito, Giorgio Savini, Masumichi Seta, Yoshito Shimajiri, Hiroko Shinnaga, Ya Wen Tang, Kohji Tomisaka, Le Ngoc Tram, Yusuke Tsukamoto, Serena Viti, Hongchi Wang, Jintai Wu, Jinjin Xie, Meng Zhe Yang, Hsi Wei Yen, Hyunju Yoo, Jinghua Yuan, Hyeong Sik Yun, Tetsuya Zenko, Chuan Peng Zhang, Yapeng Zhang, Guoyin Zhang, Jianjun Zhou, Lei Zhu, Ilse De Looze, Philippe André, C. Darren Dowell, Stewart Eyres, Sam Falle, Jean François Robitaille, Sven Van Loo

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

7 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The JCMT BISTRO-2 Survey: Magnetic Fields of the Massive DR21 Filament'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Earth & Environmental Sciences